REJESTR AKCJONARIUSZY – WZORY DOKUMENTÓW

 

 

W celu dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy, niezbędne jest wypełnienie oraz złożenie w Domu Maklerskim Navigator S.A. (DM Navigator) właściwego wniosku. Wzory wniosków zostały opracowane przez DM Navigator i zostają Państwu udostępnione poniżej – należy wybrać odpowiedni wniosek w zależności od rodzaju wpisu. Do większości wniosków należy załączyć dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu. Załączane dokumenty powinny być w wersji oryginalnej lub kopii poświadczonej notarialnie.

Poniższe dokumenty stanowią m.in. wzory wniosków o dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy w związku z dokonaną transakcją (np. sprzedaż, darowizna lub spadek w wyniku którego dochodzi do przeniesienia własności akcji, podwyższenie kapitału zakładowego czy ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na akcjach). Niniejsza baza dokumentów będzie stale uzupełniana i aktualizowana m.in. w oparciu o praktykę prowadzenia rejestru akcjonariuszy czy też jako pochodna zmiany przepisów prawa.

Do obsługi wniosków dedykujemy Państwu mail: rejestr.wnioski@dmnavigator.pl.

W przypadku przekazywania drogą elektroniczną dokumentów zawierających dane osobowe, rekomendujemy zabezpieczenie plików hasłem w celu stworzenia dodatkowej warstwy zabezpieczeń.

 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Poza dokumentami uzasadniającymi dokonanie wpisu do każdego wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy należy obowiązkowo dołączyć wypełnioną i podpisaną ankietę GIIF (punkt 6 poniżej). Powyższe podyktowane jest obowiązkiem badania przez DM Navigator akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji podlegającego wpisowi do tego rejestru akcjonariuszy pod kątem ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. DM Navigator jako instytucja obowiązana zobligowana jest m.in. do: identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta, a tym samym beneficjentów rzeczywistych czy osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP).

 

Informacja o podpisywaniu dokumentów

Wszelkie dokumenty składane do DM Navigator należy opatrzeć własnoręcznym podpisem, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP.

 

I. Lista wniosków o dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy:


1) Wniosek o wpis nowego akcjonariusza:[1]

a) Osoba fizyczna, która nie jest akcjonariuszem w żadnej spółce, dla której DM Navigator prowadzi rejestr akcjonariuszy.

DMN_nowy-akcjonariusz_wniosek-o-wpis-osoba-fizyczna_brak-w-systemie

b) Osoba prawna, która nie jest akcjonariuszem w żadnej spółce, dla której DM Navigator prowadzi rejestr akcjonariuszy.

DMN_nowy-akcjonariusz_wniosek-o-wpis-osoba-prawna_brak-w-systemie

c) Osoba fizyczna, która jest akcjonariuszem w tej samej lub innej spółce, dla której DM Navigator prowadzi rejestr akcjonariuszy.

DMN_nowy-akcjonariusz_wniosek-o-wpis-osoba-fizyczna_akcjonariusz-w-systemie

d) Osoba prawna, która jest akcjonariuszem w tej samej lub innej spółce, dla której DM Navigator prowadzi rejestr akcjonariuszy.

DMN_nowy-akcjonariusz_wniosek-o-wpis-osoba-prawna_akcjonariusz-w-systemie

 

2) Wniosek o aktualizację danych akcjonariusza w systemie:

a) Wniosek o aktualizację danych akcjonariusza – wariant dla osób fizycznych.

DMN_aktualizacja danych akcjonariusza – osoba fizyczna

b) Wniosek o aktualizację danych akcjonariusza – wariant dla osób prawnych.

DMN_aktualizacja danych akcjonariusza – osoba prawna

 

3) Wniosek o wpis ograniczonego prawa rzeczowego do rejestru akcjonariuszy – zastaw zwykły, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy, użytkowanie.

DMN_ograniczone-prawo-rzeczowe_wniosek-o-wpis

 

4) Wniosek o wpis podwyższenia kapitału zakładowego spółki wraz z załącznikami:

– lista akcjonariuszy (plik Excel),

– informacja o seriach (plik Excel).

DMN_podwyższenie-kapitału_wniosek-o-wpis

DMN_podwyższenie kapitału_wniosek o wpis_Załącznik nr 1 – lista akcjonariuszy

DMN_podwyższenie-kapitału_wniosek-o-wpis_Załacznik-nr-2-informacje-o-seriach

 

5) Wniosek o wpis obniżenia kapitału zakładowego spółki wraz z załącznikami:

DMN_obniżenie kapitału_wniosek o wpis

DMN_obniżenie kapitału_wniosek o wpis_Załącznik nr 1 – lista akcjonariuszy

 

6) Wniosek o wpis podziału akcji (split):

DMN_split_wniosek-o-wpis

 

7) Wniosek o wpis scalenia akcji:

DMN_scalenie_wniosek-o-wpis

 

II. Lista wniosków o wydanie informacji z rejestru akcjonariuszy:


1) Wniosek o wydanie świadectwa rejestrowego.

DMN_świadectwo rejestrowe_wniosek o wydanie

 

2) Wniosek o wydanie informacji z rejestru.

a) Wniosek dla spółki.

DMN_wniosek o wydanie informacji z rejestru – spółka

b) Wniosek dla akcjonariusza.

DMN_wniosek o wydanie informacji z rejestru – akcjonariusz

 

3) Wniosek Spółki o wydanie informacji z rejestru akcjonariuszy z listą uprawnionych do uczestnictwa w WZA

DMN_wniosek o wydanie informacji z rejestru w celu WZA – spółka

 

III. Pozostałe formularze:


1) Ankieta GIIF:

a) Ankieta dla osoby prawnej

DMN_Ankieta-GIIF-os.-prawna

b) Ankieta dla osoby fizycznej

DMN_Ankieta-GIIF-os.-fizyczna

 

2) Formularz rejestracji akcjonariusza do korzystania z systemu online rejestr akcjonariuszy

a) Formularz rejestracji dla osoby fizycznej

DMN_formularz rejestracji akcjonariusza w systemie online – os. fizyczna

b) Formularz rejestracji dla osoby prawnej

DMN_formularz rejestracji akcjonariusza w systemie online – os. prawna

 

IV. Inne:


1) Umowa sprzedaży akcji – wzór

DMN_umowa sprzedaży_wzór

 

[1] Dotyczy tzw. wpisu wtórnego do rejestru akcjonariuszy a więc wpisu nabywcy akcji od akcjonariusza, który jest już wpisany do rejestru akcjonariuszy. Akcjonariusze niewpisani do rejestru w ramach pierwotnego zasilenia powinni skontaktować się ze spółką, która następnie złoży wniosek do domu maklerskiego o dopisanie akcjonariusza do rejestru akcjonariuszy.