Wraz z rozwojem działalności przedsiębiorstwa rośnie także złożoność i skomplikowanie procesów biznesowych. Również w obliczu współpracy z wieloma kontrahentami, na wielu rynkach, korzystając z mnogich kanałów dystrybucji niejednokrotnie to właśnie dostęp do wiarygodnej i dostępnej w odpowiednim terminie informacji zarządczej staje się kluczowym czynnikiem pozwalającym na podejmowanie odpowiednich decyzji.

W wielu firmach kluczowym problemem jest albo brak kompletności uzyskiwanych informacji na podstawie dotychczasowych raportów albo ich przesadna mnogość. Zarówno jeden jak i drugi przypadek nie ułatwia podejmowania decyzji opartych na faktach w krótkim czasie. Także stosunkowo duża pracochłonność związana z procesem raportowania jest codziennym problemem w wielu firmach.

Navigator Business Consulting swoim doświadczeniem wspiera Klientów w projektowaniu i optymalizacji przepływu informacji zarządczej w spółkach. Odpowiednio zaprojektowany proces wymaga dokładnego zdefiniowania zakresu i formy informacji zarządczej niezbędnej do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Istotna jest także koncepcja raportowania, która powinna zostać szczegółowo opracowana w porozumieniu z managerami. Projektując rozwiązania należy uwzględnić wszystkie systemy, z których firma korzysta, a następnie dążyć do maksymalnej integracji, która zapewni kompletność otrzymywanych przez kadrę zarządzającą informacji. Przepływ i jakość informacji zarządczej powinna podlegać kontroli, a także powinny zostać wyeliminowane ogniwa, które potencjalnie mogą być przyczyną błędnego przekazu (np. dane wprowadzane ręcznie do systemu). Należy zwrócić także uwagę na odpowiednie założenia dotyczące interwałów dostarczania poszczególnych elementów raportowania, które zapewnią ciągły dostęp do aktualnych danych, natomiast nie staną się równocześnie zbyt kosztownym obciążeniem dla organizacji.