W obecnej sytuacji zarządzanie przedsiębiorstwem staje się coraz bardziej wymagającym zadaniem, szczególnie w obliczu zmiennego otoczenia. Trudności związane z podejmowaniem adekwatnych decyzji, wyznaczeniem odpowiedniego kierunku rozwojowego dla biznesu mogą mieć istotny wpływ na wyniki osiągane przez firmę w perspektywie najbliższych lat.

Odpowiednio sformułowana strategia pozwala na zwiększenie efektywności działalności poprzez dostarczenie do organizacji wiedzy, która pozwala na uniknięcie potencjalnych zagrożeń, które nie są widoczne dla zarządzających „na pierwszy rzut oka”.

  1. Analiza stanu bieżącego

Wstępem do formułowania strategii w każdym przypadku powinno być wstępne określenie ambicji przedsiębiorstwa. Przez ambicje rozumiemy kluczowy cel lub cele, jakie firma chce osiągnąć. Cel lub cele mogą być bardzo różne w zależności od „apetytu” zarządzających oraz obecnej kondycji i możliwości kadrowo-finansowej firmy. Może to być np. podwojenie wartości biznesu w okresie X lat, zdobycie pozycji numer X na rynku Y, zaistnienie na rynku europejskim etc, odzyskanie trwałej rentowności w perspektywie X lat

Odpowiednie zrozumienie sytuacji, w której przedsiębiorstwo znajduje się aktualnie jest kolejnym krokiem w budowie strategii realizacji wcześniej określonych celów. Analizie poddane powinny zostać zarówno kwestie związane z rynkiem, na którym działa przedsiębiorstwo, jego otoczeniem konkurencyjnym, jak i sfera wewnętrzna działalności – produkt, know-how, kultura organizacyjna, zasoby, którymi firma dysponuje itd. Istotne jest, aby zrozumieć, które czynniki są kluczowe dla rozwoju biznesu i których czynników nie można pominąć przy formułowaniu strategii. Efektem etapu analizy powinna być zgoda co do obecnej sytuacji przedsiębiorstwa zarówno przedstawicieli spółki jak i zespołu doradczego.

  1. Identyfikacja wyzwań strategicznych

Na podstawie przeprowadzonej analizy, której celem było zrozumienie obecnej sytuacji przedsiębiorstwa należy zidentyfikować potencjalne obszary w organizacji, których działalność jest nieefektywna, ale także obszary, które dają potencjalną możliwość do rozwoju oraz ewentualne zagrożenia dla biznesu. Jest to etap, na którym kształtuje się kierunek zmian, jakie mają zostać ujęte w strategii spółki. Istotnym jest, aby określone wyzwania strategiczne były poparte przekonaniem kadry zarządzającej do konieczności podjęcia odpowiednich kroków, które pozwolą na dalszy rozwój działalności. Omawiane wyzwania powinny mieć charakter precyzyjny i powinny być oparte na wiarygodnych danych, a nie jedynie na intuicji i przeczuciu.

  1. Projektowanie inicjatyw strategicznych

W momencie uzyskania zgody co do kierunku zmian należy przejść do projektowania celów strategicznych. Jest to etap szczegółowego budowania strategii. Do tego celu wykorzystywane są zróżnicowane narzędzia dobierane w zależności od definiowanego zagadnienia, co pozwala na maksymalizację efektywności. Z punktu widzenia strategii istotnym jest, aby była ona kompletna, dlatego proces projektowania powinien zostać odpowiednio ustrukturyzowany. Także w etapie projektowania ważny jest udział zarządzających firmą, aby wypracowane inicjatywy budziły ich zaufanie i wiarę w to, że podjęcie ustalonych kroków przełoży się na wymierne korzyści dla ich biznesu. 

  1. Plan wdrożenia

Nawet najlepiej opracowane inicjatywy mogą zostać zniweczone przez błędy na etapie wdrożenia, dlatego rzetelne i skrupulatne podejście do ostatniego etapu jest niezwykle ważne. Plan wdrożenia powinien zawierać sprecyzowane, mierzalne, przypisane do konkretnych osób kroki, które pozwolą na przełożenie opracowanej strategii na wyniki przedsiębiorstwa. Istotne jest także odpowiednie osadzenie projektu w czasie, podział odpowiedzialności, a także ustalenie priorytetów. Przygotowana strategia, wraz z kompletnym planem wdrożenia powinna zostać przedstawiona zarówno właścicielom i zarządzających jak i pracownikom niższego szczebla, którzy będą odpowiedzialni za realizację poszczególnych inicjatyw. Dobra komunikacja, wytłumaczenie potrzeby podejmowanych działań, przedstawienie celów i korzyści wynikających z ich realizacji pozwala uzyskać lepszą motywację pracowników różnych szczebli do dokonywania często istotnych zmian w sposobie dotychczasowego działania.